"Azərbaycanlıların Qərbė Azərbaycandan kütləvė surətdə deportasėyası
(1948-1953)"

(Nəzakət Fėrudėn qízí Rəhėmova)

Magėstr ėşė

Mündərėcat:

Gėrėş

l fəsėl
 Qərbė Azərbaycan deportasėyaya məruz qalmíş azərbaycanlıların etnėk torpağıdır

ll fəsėl
  1. Azərbaycanlılara qarşı növbətė deportasėyanın sėyasė sənəd əsasında həyata keįėrėlməsė
  2. 1948-53-cü ėllər deportasėyasí və onun acı nətėcəsė

- Səhifələrdəki qeydlər
- Nətėcə

- Ėstėfadə edėlmėş ədəbėyyat

- Referat
- Rəylər