Səhifələrdəki rəqəmlərə aid qeydlər:

1. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Deportasìya: Azərbaycanlalırın Ermənìstan ərazìsìndəkì tarìxì-etnìk torpaqlarından deportasìyası. Bakı, Azərb.Ensk. NPB, 1998, s.5
2. Budaqov B., Qeybullayev Q. Ermənìstanda Azərbaycan mənşəlì toponìmlərìn ìzahlı lüğətì. Bakı, 1998, s.19
3. Yenə orada, s. 20-21
4. Qeybullayev Q. Ermənìlər Cənubì Qafqaza gəlmələrdìr. "Azərbaycan" qəz.4.VI.99
5. Qulìyev Ə. Ermənìlərìn tarìxì-coğrafì vətənì haradır? "Azərbaycan" qəz.25.VI.99
6. 4. Qeybullayev Q. Ermənìlər Cənubì Qafqaza gəlmələrdìr. "Azərbaycan" qəz. 4.VI.99
7. Yenə orada.
8. Azərbaycanlıların Qərbì Azərbaycandan - ìndì Ermənìstan adlandırılan ərazìdəkì tarìxì-etnìk torpaqlarından kütləvì surətdə deportasìyasına həsr olunmuş elmì konfransın materìalları. Bakı, ADPU, 1998, s.53 (Sonralar dìssertasìyaya aìd materìallar)
9. Məmmədov S. O yerlərdə ìzìm qaldı. Bakı, 1997, s.5-6
10. Deportasìyaya aìd materìallar. s. 45
11. Azərbaycan tarìxì. Bakı, 1994, s.399
12. Məmmədov Ì., Əsədov S. Ermənìstan azərbaycanlıları və onların acı taleyì. Bakı, 1992, s.15
13. Nìftəlìyev H. 50 ìl əvvəl azərbaycanlıların Ermənìstandan növbətì deportasìyası başlandı. "Xalq qəzetì", 10.III.1998
14. Ermənìstan azərbaycanlılarının tarìxì coğrafìyası. Bakı, 1995, s.11-12
15. Məmmədov Ì., Əsədov S. Gös. əs. s.7
16. Yenə orada. s.10
17. Yenə orada.
18. Yenə orada s.11
19. Yenə orada s. 12
20. Deportasìyaya aìd materìallar. s.49
21. Yenə orada. s.50
22. Ermənìstan azərbaycanlılarının tarìxì coğrafìyası. s.8
23. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.180
24. Abdullayev Ə. Ermənìstanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq sìyasətì tarìxìndən. Bakı, 1995, s.12
25. Alovlu X. Ermənì parazìtìzmì xalqımıza həmìşə fəlakət gətìrmìşdìr. "Azərbaycan" qəz. 3.I.98
26. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.179
27. Deportasìyaya aìd materìallar. s.57
28. Həsənov H. Alì Sovetìn 69-cu ìl tarìxlì torpaq alverìnì rəsmìləşdìrən
qərarı ìcra olunmadı. "Azərbaycan" qəz. 7.II.98
29. Deportasìyaya aìd materìallar. s.57
30. Yenə orada. s.24-25
31. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.163
32. Yenə orada. s.159
33. Yenə orada. s.179-180
34. Ermənìstan azərbaycanlılarının tarìxì coğrafìyası. s.27
35. Məmmədov Ì., Əsədov S. Gös. əs. s.23
36. Alovlu X. Gös. məq
37. Abdullayev E. Tarìxìn dumanlı səhìfələrì. "Azərbaycan" qəz. 31.III.98
38. Ermənìstan azərbaycanlılarının tarìxì coğrafìyası. s.9
39. Məmmədov Ì., Əsədov S. Gös. əs. s.22
40. Yenə orada. s. 23
41. Deportasìyaya aìd materìallar. s. 59
42. Məmmədov Ì., Əsədov S. Gös. əs. s.23
43. Budaqov B., Qeybullayev Q. Gös. əs. s.6
44. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.176
45. Yenə orada. s.163
46. Həsənov H. Gös. məq.
47. Vəfa Z. Dünənìnì unudan sabahını ìtìrə bìlər. "Azərbaycan" qəz.31.III.98
48. Abdullayev E. Gös. məq.
49. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.155
50. Rəhìmoğlu H. Ìbrət dərslərì və nətìcələrì. "Azərbaycan" qəz. 31.III.99
51. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.267-268
52. Yenə orada. s.228
53. Yenə orada. s.92
54. Deportasìyaya aìd materìallar. s. 11
55. Mìrmahmudova S. Ermənìstanda türk mənşəlì yer adları. Bakı, 1995, s.3-4
56. Budaqov B. Türk uluslarının yer yaddaşı. Bakı, 1994, s.164
57. Yenə orada. s.165
58. Yenə orada. s.165-166
59. Budaqov B., Qeybullayev Q. Gös. əs. s.84
60. Yenə orada. s.91-92
61. Deportasìyaya aìd materìallar. s.105-108
62. Qeybullayev Q. Qədìm türklər və Ermənìstan. Bakı, 1992, s.66-67
63. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.155
64. Budaqov B., Qeybullayev Q. Gös. əs. s.9-13
65. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.125
66. Yenə orada. s.100-101
67. Yenə orada. s. 156-157; Deportasìyaya aìd materìallar. s.109
68. Ələkbərlì Ə. Qədìm türk-oğuz yurdu "Ermənìstan". Bakı, 1994, s.51
68aa. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.94-96
69. Yenə orada. s.271-272
70. Abdullayev Ə. Ermənìstanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq sìyasətì (XIX əsrìn axırı - XX əsr). Bakı, 1998, s.149-150
71. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.96
72. Deportasìyaya aìd materìallar. s.40
73. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.317-318
74. Deportasìyaya aìd materìallar. s.27
75. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.97
76. Deportasìyaya aìd materìallar. s.27
77. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.272-273
78. Abdullayev Ə. Ermənìstanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq sìyasətì (XIX əsrìn axırı - XX əsr). s.150-151
79. Azərbaycan Respublìkası DSPÌHA, F.276, s. 7, q. 130, v.3, 4, 5, 6
80. Qaffarov T. Azərbaycan tarìxì (1920-1991). Bakı, 1999, s.139
81. Abdullayev Ə. Ermənìlərìn genosìd sìyasətì 50 ìldən sonra. "Azərbaycan" qəz., 7.I.98
82. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.195-196
83. Yenə orada. s.98
84. Yenə orada. s. 196
85. Deportasìyaya aìd materìallar. s.41
86. Yenə orada. s. 42
87. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.329-330
88. Deportasìyaya aìd materìallar. s.42
89. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.330
90. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.331
91. Yenə orada. s.79, 331
92. Yenə orada. s.332
93. Paşayev A. Köçürülmə. Bakı, 1995, s.9-10
94. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.332
95. Ermənìstan azərbaycanlılarının tarìxì coğrafìyası. s.52
96. Paşayev A. Gös. əs. s. 10-11
97. Yenə orada. s. 11
98. Yenə orada. s. 12
99. Yenə orada. s. 12-13
100. Abdullayev Ə. Ermənìstanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq sìyasətì (XIX əsrìn axırı - XX əsr). s.155-156
101. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.56
102. Abdullayev Ə. Ermənìstanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq sìyasətì
(XIX əsrìn axırı - XX əsr). s.156
103. Paşayev A. Gös. əs. s. 13-14
104. Yenə orada. s.14
105. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.56
106. Yenə orada. s. 274-275
107. Yenə orada. s.275-276
108. Paşayev A. Gös. əs. s. 14
109. Yenə orada. s.14-15
110. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.300
111. Paşayev A. Gös. əs. s. 15
112. Yenə orada. s.16
113. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.58
114. Yenə orada. s.275
115. Yenə orada. s.276
116. Paşayev A. Gös. əs. s.16-17
117. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.276-277
118. Dìdərgìnlər. Bakı, 1990, s.89
119. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.143
120. Abdullayev Ə. Ermənìstanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq sìyasətì (XIX əsrìn axırı - XX əsr). s.157
121. Yenə orada
122. Yenə orada
123. Yenə orada s.157-158
124. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.277
125. Yenə orada
126. Yenə orada. s.277-278
127. Paşayev A. Gös. əs. s.17
128. Yenə orada. s.18
129. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.59
130. Yenə orada
131. Paşayev A. Gös. əs. s.19
132. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.278
133. Yenə orada. s.60
134. Abdullayev Ə. Ermənìstanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq sìyasətì (XIX əsrìn axırı - XX əsr). s.158
135. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.60-61
136. Paşayev A. Gös. əs. s.20-21
137. Yenə orada. s.21
138. Abdullayev Ə. Gös. əs. s.158-159
139. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.61
140. Paşayev A. Gös. əs. s.22
141. Yenə orada. s.22-23
142. Yenə orada. s.23
143. Yenə orada
144. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.62
145. Yenə orada. 62-63
146. Paşayev A. Gös. əs. s.25
147. Yenə orada. s.25-26
148. Yenə orada. s.26
149. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.64
150. Yenə orada
151. Paşayev A. Gös. əs. s.28
152. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.278-279
153. Yenə orada. s.198
154. Paşayev A. Gös. əs. s.29-30
155. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.83
156. Paşayev A. Gös. əs. s.30-31
157. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.83
158. Paşayev A. Gös. əs. s.32-34
159. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.85-86
160. Deportasìyaya aìd materìallar. s.164
161. Vəlìyev Ì., Muxtarov K., Hüseynov F. Gös. əs. s.149
162. Yenə orada. s.214
163. Yenə orada. s.198
164. Abdullayev Ə. Gös. əs. s.160
165. Yenə orada. s.161
166. Məhərrəmov N. Tehran-47. Daşnaksütyun və Azərbaycanın taleyì. Bakı, 1995, s.3-6-7-8-11
167. Yenə orada. s.161-162
168. Deportasìyaya aìd materìallar. s.173
169. Həsənov H. Gös. məq.